Algemene voorwaarden

Al onze overeenkomsten met onze klanten worden geacht gesloten te zijn onder deze algemene voorwaarden.

 1. De klant wordt geacht in te stemmen met de inhoud van onze berichten en facturen en deze algemene voorwaarden.
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
 3. De door OtiZe vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na onze schriftelijke orderbevestiging.
 4. Indien een klant de bestelling weigert heeft de verkoper de keuze om hem gerechterlijk te dwingen de bestelling op te nemen, ofwel een forfaitaire schadevergoeding te eisen ten belope van 15% van de waarde van de bestelling.
 5. Hij die bestelt met verzoek te factureren aan een derde blijft, ondanks onze facturatie aan een derde, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van alle verbintenissen.
 6. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 7. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 8. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerkosten komen tenzij anders is bepaald voor rekening van de koper.
 9. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 10. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper.
 11. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beeindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geƫist.
 12. In geval van enige wanbetaling of faillissement, aanvraag tot gerechterlijk akkoord uitstel van betaling, ontbinding, in vereffeningstelling, publicatie van geprotesteƩrde wissels, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing, bedrijven in moeilijkheden, wijziging aan de juridische toestand, persberichten over slechte insolvabiliteit, of kennelijk onvermogen van de klant, of verkoop, overdracht, inpandstelling, of inbreng in een maatschappij van zijn handelsfonds of zijn uitrusting door de klant alsook wanneer het accepteren van een van de wissels niet tijdig werd gedaan, worden alle uitstaande bedragen, ook deze die de klant verschuldigd is aan onze verwante firma's onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is en ondanks vooraf toegestane betalingsvoorwaarden en/of het trekken van wissels of ord.crbriefjes en behouden wij ons het recht voor, al onze verbintenissen te schorsen of te annuleren met een aangetekende brief zonder dat wij daarvoor tot schadevergoeding kunnen worden aangesproken worden, en onverminderd ons recht op schadevergoeding.
 13. Zelfs bij het opwerpen van een betwisting of het inroepen van de waarborgclausule is de klant niet gerechtigd zijn betalingen stop te zetten of uit te stellen. In geval van enige wanbetaling hebben wij een retentierecht op alle zaken die ons door de klant overhandigd werden tot aan de volledige betaling van de hoofdsommen, intresten en kosten.
 14. Onze werkbons gelden als bewijs van onze prestaties.
 15. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 16. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 17. Alle facturen zijn contant betaalbaar binnen de maand na factuurdatum tenzij anders werd bedongen.
 18. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per maand van het factuurbedrag. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder geldige reden wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12% niet een minimum van 750 EURO en een maximum van 1.875 EURO zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere levering stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor een geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 19. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Bij verzuim aan betaling, punt 5 van toepassing.
 20. Garantieherstellingen worden uitsluitend in onze werkplaatsen uitgevoerd. Uitzonderingen hierop worden enkel toegestaan mits voorafgaande voorlegging van een gedetailleerde prijsopgave van de uit te voeren garantiewerkzaamheden en het voorafgaand wederzijds schriftelijk akkoord erop.
 21. Er is geen garantie op carrosserie, open daken, open panoramische daken.
 22. De garanties vervallen na verkoop van het voertuig aan derden.
 23. Takelen, vervangwagen en verplaatsingskosten vallen nooit onder garantie.
 24. Wanneer een herstelling onder garantie groter is dan de waarde van het gekochte voertuig heeft de verkoper het recht het voertuig terug te nemen van de huidige waarde.
 25. Bij het uitvoeren van een garantie wordt de slijtage van het te vervangen onderdeel ten laste van de klant gerekend.
 26. Indien de klant wil genieten van garantie dan moet het voertuig periodiek onderhouden worden volgens de normen van de constructeur en respectvol gebruikt worden.
 27. De koper verbindt zich ertoe de schade niet te verergeren - desgevallend de wagen niet trieer te gebruiken. Bij verzuim zullen de kosten zijn ten laste van de gebruiker.
 28. Bij overname van een voertuig moet deze zich in goede staat verkeren zo niet moet de klant ons daarover inlichten, ook over eventuele financieringen en dat het voertuig geen deel uitmaakt van enige vorm van beslag.

In geval van betwisting zijn uitsluitend het vredegerecht van Izegem en de rechtbank van Kortrijk bevoegd.

Er wordt geen garantie geboden op wagens bestemd voor internationale export.

Er is enkel garantie op batterijen in verhouding tot de levensduur van deze.

Bij "offerte" geen verbintenis tussen koper en verkoper.

Geen korting contante betaling.